PRAVNI INFO

PRAVNO IME

Udruženje za alternativnu muzičku produkciju i izdavaštvo BUM

UAMPI BUM

REGISTRACIJA

1852 Knjiga I Registra
Broj rješenja: UP09-07-1-145/16
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

JIB

4404050540004

SJEDIŠTE

Nikole Pašića 40
78 000 Banja Luka
BiH

Na osnovu  čl. 10. i 12.  Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), Osnivačka Skupština Udruženja za alternativnu muzičku produkciju i izdavaštvo ”BUM”, na sjednici održanoj 25.01.2016. godine u Banjoj Luci, donijela je STATUT Udruženja za alternativnu muzičku produkciju i izdavaštvo BUM – čiji Član 11. glasi:


Član 11.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 1. Zalaganje za stvaranje stabilnih uslova za alternativnu i nezavisnu muzičku i video produkciju i ostvarivanje kulturno-umjetničkih dešavanja, muzičkog, video i štampanog izdavaštva;
 2. Rad na stvaranju uslova za edukaciju mladih, organizacija i neformalnih skupina putem organizovanja tribina, okruglih stolova, seminara, javnih rasprava i radionica, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 3. Zalaganje za pokretanje i osnaživanje multifunkcionalnih i multimedijalnih kulturnih centara, klubova i drugih oblika udruživanja, u skladu sa Zakonom;
 4. Rad na razvoju kulture i umjetnosti kroz zalaganje za unaprijeđenje autorskog stvaralaštva i navedenih umjetničkih oblasti u BiH, a posebice autorskog muzičkog i video stvaralaštva i produkcije istih u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 5. Zalaganje za osnaživanje autorskih prava na umjetnička dela u BiH, putem pružanja podrške, promocije i sprovođenje istih u skladu sa Zakonom i informisanje građana i drugih organizacija, inicijativa, neformalnih skupina i pojedinaca o istima;
 6. Saradnja, razmjena iskustava i povezivanje umjetnika, kulturnih i akademskih radnika, aktivista, vladinih institucija i udruženja koja se bave istim ili sličnim ciljevima i djelatnostima, u skladu sa Zakonom;
 7. Zalaganje za podizanje svijesti o alternativnoj i nezavisnoj muzičkoj i video produkciji, alternativnom muzičkom i štampanom izdavaštvu i srodnim autorskim umjetnostima;
 8. Pomoć i podrška u promociji i razvoju kulture koja motiviše građanstvo da aktivno učestvuje u umjetničkom stvaralaštvu i društvenim odnosima;
 9. Pomoć i podrška u promociji alternativnog kulturnog (muzičkog, filmskog, scenskog i likovnog) stvaralaštva, društveno angažovanog stvaralaštva te djelatna skrb za ostvarivanje kulturnih i društvenih interesa građana i umjetnika, pogotovo mladih;
 10. Pružanje podrške sličnim inicijativama, organizacijama, neformalnim skupinama, mladim umjetnicima i pojedincima zainteresovanih za muzičku i filmsku umjetnost i njihovog prava na samoorganiziranje u izgradnji i osnaživanju njihovih autorskih dela, autorskih prava i kulturno-umjetničke scene;
 11. Zalaganje za razvoj i osnaživanje nevladinog sektora, pogotovo unutar omladinskog nevladinog sektora, kao i pojedinaca u kulturno-umjetničkom sektoru.

%d bloggers like this: